témata k prvnímu setkání

Základní otázky synody a společné rozlišování

Synodální církev při hlásání evangelia "putuje společně":

 • Jak toto "společné putování" prožíváme v naší místní církvi / farnosti / společenství?
 • K jakým krokům nás vybízí Duch svatý, abychom v tomto putování nadále rostli?

Duchovní konverzace a rozlišování:

 • Ptejte se svého srdce a sdílejte se s druhými: V tichu naslouchejte svému srdci a v rozhovoru sdílejte ovoce naslouchání s druhými.
 • Naslouchejte druhýma jejich zkušenostem: Mluvte ve skupině, co vás ve sdělení druhých zasáhlo, a hledejte v tom hlubší souvislosti.
 • Ptejte se po další společné cestě: Společně se ptejte, k čemu konkrétnímu vás
  Duch svatý vede a co to prakticky znamená pro vaši další společnou cestu.

1. odstín synodality: Společníci cesty

V církvi a ve společnosti jdeme jeden vedle druhého po stejné cestě.

 • Kdo jsou v naší farnosti ti, kteří "putují společně"?
 • Kdo jsou ti, u kterých se zdá, že zůstávají více stranou?
 • Když říkáme "naše farnost", kdo do ní patří? A kdo už ne?
 • Kdo se zdají být či jsou "vzdáleni", "zraněni", "neslyšeni"?
 • Kdo od nás chce, abychom putovali společně? Kdo nám v tom fandí?
 • Kteří lidé či které skupiny jsou u nás opomíjeny, ať už úmyslně, či prakticky?
 • Jak jsme voláni k tomu, abychom se ve větší míře stávali společníky na cestě?

2. odstín synodality: Naslouchat

Naslouchání - otevřená mysl, otevřené srdce, bez předsudků

 • Co usnadňuje nebo zatěžuje naše naslouchání jeden druhému?
 • Jak nasloucháme těm, kteří jsou tišší, pomalejší, méně vyřeční?
 • Jak je u nás nasloucháno prostým věřícím, mladým, dětem?
 • Jak je omezena naše schopnost naslouchat, zvláště těm, kteří mají odlišný názor?
 • Jak nasloucháme těm, kteří zakoušejí chudobu, odsunutí na okraj, sociální vyloučení?
 • Jak nasloucháme společenskému a kulturnímu prostředí, ve kterých žijeme?
 • Dokážeme popsat předsudky a stereotypy, které nám brání v naslouchání?

3. odstín synodality: Ujmout se slova

Mluvit odvážně a otevřeně, tedy svobodně, pravdivě a s láskou

 • Jak v naší farnosti či našem společenství uplatňujeme svobodnou
  a upřímnou komunikaci bez taktizování a snahy zalíbit se?
 • Jak komunikujeme se širší společnosti, do které patříme?
 • Co nás uschopňuje a co nám brání, abychom v naší farnosti / společenství,
  případně i v širší společnosti, mluvili odvážně, otevřeně a zodpovědně?
 • Kdy a jak dokážeme či nedokážeme říci to, co je pro nás důležité?
 • Jak u nás funguje vztah s místními médii, úřady, neziskovkami apod.?
 • Kdo mluví jménem naší farnosti / našeho společenství a jak jsou tyto osoby vybírány?

Vložte svůj text...